Color-bar-top

Algemene voorwaarden

Als gebruiker van http://ru.nl/crowdfunding geeft u aan akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden.

Aan de inhoud van alle webpagina’s van de Radboud Universiteit is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Radboud Universiteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Reacties bezoekers
Reacties zijn welkom, mits ze redelijk zijn en inhoudelijk passend. Reacties van racistische, discriminerende, beledigende of pornografische aard worden zonder opgave van redenen verwijderd. Dat geldt tevens voor herhaalde ongepaste reacties. Kritiek mag, mits gefundeerd en niet met opzet kwetsend.
Het faciliteren of verspreiden van spam, het inbreuk maken op rechten van derden, het schenden van privacy van andere gebruikers, het verrichten van of aanzetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen alsmede ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden, is niet toegestaan.

Persoonlijke gegevens
De Radboud Universiteit gebruikt de verzamelde gegevens om haar donateurs de volgende diensten te leveren: Als u een donatie doet, hebben we uw naam en e-mailadres nodig om de betaling uit te voeren en contact met u op te nemen over de gekozen beloning. Alleen wanneer u daar toestemming voor geeft, houden we u via e-mail op de hoogte over deze crowdfunding actie en het project.

De Radboud Universiteit zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de actie. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Donaties aan het project
De donaties die via de website gedaan kunnen worden, worden volledig besteed aan het project.

Auteursrecht
Op de inhoud van de webpagina’s van de Radboud Universiteit en op het eigen logo en wapen rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina's mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Radboud Universiteit.

De website crowdfunding.ru.nl  is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

 

 

Terug
Color-bar-bottom